Skip to main content

Aanmelding van en titelkosten voor een e-book

 • Website beheer

Zoek en noteer vóór het aanmelden van het ISBN eerst de BISAC-code op. Zonder deze code kun je de bestelprocedure niet afronden.
Kijk op "NUR-, Thema- en BISAC-codes" voor uitleg over deze codes

cb_ebook
€ 43,56 (€ 36,00 excl. BTW) + In winkelwagen

  Door aanmelding van het ISBN ga je akkoord met onderstaande voorwaarden  

Verplichtingen Schrijverspunt Clusteruitgeverij voor het aan te melden ISBN

 1. Imprint maakt voor distributie via CB van de digitale uitgave gebruik van de dienstverlening van Schrijverspunt Clusteruitgeverij. Schrijverspunt Clusteruitgeverij verricht alle administratieve handelingen met betrekking tot de verkopen.
 2. Schrijverspunt Clusteruitgeverij draagt zorg voor de betaling van alle kosten in rekening gebracht door en te betalen aan CB.
 3. Imprint ontvangt per kwartaal van Schrijverspunt Clusteruitgeverij een overzicht van de omzetten uit verkoop en verhuur in de vorm van een creditnota. Bij een positief eindbedrag verplicht Schrijverspunt Clusteruitgeverij zich tot uitbetaling van het eindbedrag van de creditnota aan imprint conform de betalingscondities van CB.
  Bij oninbaarheid, om welke reden dan ook, van facturen voor gemaakte kosten zal dientengevolge geen uitbetaling van de creditnota plaatsvinden.
 4. De maandelijkse vaste kosten voor aansluiting bij CB komen voor rekening van Schrijverspunt Clusteruitgeverij.

Verplichtingen van imprint voor het aan te melden ISBN

 1. De e-Pub dient door imprint aangeleverd te worden conform de aanleverspecificaties van CB.
 2. Imprint stelt bij wijzigingen aan metadata zoals prijs, Schrijverspunt Clusteruitgeverij zo spoedig mogelijk ervan op de hoogte.

Betalingsverplichting, kosten en Algemene Voorwaarden

 1. Imprint verplicht zich tot betaling aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij van de titelkosten per maand voor een periode van 12 maanden. De titelkosten dienen via vooruitbetaling te worden voldaan. Na het eerste jaar wordt de verplichting tot betaling stilzwijgend verlengd. 
  Na het eerste jaar wordt het aangemelde ISBN voor imprint en voor Schrijverspunt Clusteruitgeverij opzegbaar. Opzegging geschiedt via mail aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, ingaande vanaf de eerste dag van de volgende maand.
 2. De verkoopgerelateerde kosten van de omzetten uit verkoop en verhuur die door CB aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij in rekening zijn gebracht, worden als percentage van het bruto bedrag op de creditnota doorbelast aan imprint.
 3. Het percentage van de korting, afhankelijk van het verkooppunt, abonnementsdienst of platform, worden over de omzetten uit verkoop en verhuur op de creditnota doorbelast aan imprint.
 4. Schrijverspunt Clusteruitgeverij behoudt zich het recht voor om openstaande facturen te verrekenen met openstaande creditnota’s. Bij niet tijdige betaling van facturen worden administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Imprint verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Schrijverspunt Clusteruitgeverij en verklaart in te stemmen met de daarin opgenomen bepalingen.
  Voor de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden van Schrijverspunt Clusteruitgeverij: Algemene Voorwaarden.
 • Hits: 18