Skip to main content

Royalty - Overeenkomst

We hebben je manuscript ontvangen en we willen het graag samen met jou uitgeven. Dat doen we serieus en om - wederzijds - onduidelijkheden te voorkomen leggen we e.e.a. vast in een overeenkomst.

Hierna vragen we je om een aantal vragen te beantwoorden. Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig om met de ontvangen informatie en verstrekken we deze niet aan derden. (KLIK HIER voor onze privacy policy).
Vervolgens kun je de voorwaarden van de overeenkomst lezen.
Wij vragen je om zowel een NUR-code, BISAC-code en Thema te kiezen. Hiermee geef je het hoofdonderwerp van je boek aan en daarmee wordt je boek beter vindbaar op internet!

Na instemming met de voorwaarden, ontvang je de overeenkomst direct per e-mail.
Ongeldige invoer

Je voorletters en achternaam

Ongeldige invoer

Straat en huisnummer

Ongeldige invoer

Postcode

Ongeldige invoer

Woonplaats

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Je bankrekeningnummer om de royalty aan over te maken.

Ongeldige invoer

Tenaamstelling bankrekening

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

klikhierom de NUR-code te bepalen.

Ongeldige invoer

klikhierom de BISAC-code te bepalen.

Ongeldige invoer

klikhierom het thema te bepalen.

Ongeldige invoer

Mocht je nog geen lid zijn van Schrijverspunt dan vragen we je om je z.s.m. (gratis) te registreren op de website!

Artikel 1 Exclusieve licentie

 1. De auteur verleent Schrijverspunt met uitsluiting van zichzelf en alle anderen een licentie om het door de auteur vervaardigde / te vervaardigen werk van de in deze overeenkomst bij artikel 17 genoemde titel(s) te exploiteren. Indien de titel nog slechts een voorlopige is, zullen auteur en Schrijverspunt de uiteindelijke titel in gemeenschappelijk overleg vaststellen. De titel maakt deel uit van het werk. De auteur en Schrijverspunt verplichten zich om de titel van het werk niet voor andere werken te bezigen, tenzij deze als een door de auteur vervaardigd vervolg op het werk zijn te beschouwen.
 2. De auteur machtigt Schrijverspunt onherroepelijk om de uit zijn auteursrecht voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens derden van de bij deze overeenkomst aan Schrijverspunt toegekende bevoegdheden en daartoe, op eigen kosten en zo nodig op naam van auteur, zowel in als buiten rechte op te treden. Schrijverspunt is gehouden de auteur te informeren over te treffen maatregelen. Partijen verplichten zich om elkaar alle gewenste medewerking te verlenen en op eerste verzoek alle benodigde gegevens te verstrekken.
 3. Schrijverspunt heeft het uitsluitende recht om het werk uit te geven in boekvorm en/of mogelijk na overleg in e-boek vorm, op voorwaarde dat de auteur van Schrijverspunt het in artikel 10 genoemde honorarium ontvangt. Een e-boek is een digitaal bestand dat de inhoud van het werk bevat.
 4. Schrijverspunt heeft, met inachtneming van de in dit artikel genoemde voorwaarden, de uitsluitende bevoegdheid om namens de auteur overeenkomsten te sluiten met derden desbetreffende de uitoefening van de in dit artikel genoemde exploitatierechten op voorwaarde dat de auteur van Schrijverspunt het bij het desbetreffende exploitatierecht genoemde percentage ontvangt van het bedrag, vrij van BTW, dat door Schrijverspunt wordt ontvangen voor de betreffende exploitaties. Wanneer Schrijverspunt voor één of meer van de in de leden 5 of 6 omschreven exploitatievormen niet met een derde contracteert maar voor eigen rekening en risico handelt, blijven de daarbij genoemde voorwaarden van kracht, tenzij uit een afspraak over de honorering in artikel 10 of uit een nadere schriftelijke afspraak voortvloeit dat Schrijverspunt deze exploitatierechten onder de aldaar genoemde voorwaarden kan uitoefenen. Voor zover uit artikel 10 of uit een nadere schriftelijke afspraak nog niet voortvloeit op welke honorering auteur aanspraak maakt, zal Schrijverspunt met auteur schriftelijk een royaltypercentage overeenkomen. Dat percentage zal worden vastgesteld op basis van een 50/50-verdeling van de verwachte netto-opbrengst. Onder netto-opbrengst wordt verstaan het bedrag, vrij van BTW, dat door Schrijverspunt voor de betreffende exploitatie wordt ontvangen, verminderd met de kosten die door Schrijverspunt moeten worden gemaakt om de betreffende exploitatie te realiseren.
 5. De in lid 1 aan Schrijverspunt verleende exclusieve licentie omvat, niet limitatief, mede de volgende exploitatierechten:
  1. het uitgeven van het werk in een andere dan de Nederlandse taal;
  2. het overnemen van een gedeelte van het werk in een bloemlezing, compilatiewerk, databank, educatieve publicatie of anderszins;
  3. het publiceren van een gedeelte van het werk, op te nemen als voorpublicatie of anderszins, in een krant, tijdschrift of ander medium;
  4. het verveelvoudigen van het geheel of een gedeelte van het werk door het vastleggen daarvan op geluids-en of beelddragers en het openbaar maken van deze verveelvoudigingen;
  5. het openbaar maken in ongewijzigde vorm van het geheel of een gedeelte van het werk, hetzij voor publiek, hetzij voor radio of televisie;
  6. het belangeloos meewerken aan het vervaardigen en vergoedingsvrij ter beschikking stellen van het werk ten behoeve van aangepaste uitgaven voor blinden en anderszins visueel gehandicapten.
  7. Schrijverspunt zal auteur tijdig en volledig inlichten en zich neerleggen bij redelijke bezwaren van auteur.
 6. De in lid 1 aan Schrijverspunt verleende exclusieve licentie omvat, niet limitatief, tevens de hierna genoemde rechten, mits voor de uitoefening ervan schriftelijke toestemming van auteur is verkregen:

 1. het werk geheel of gedeeltelijk uitgeven en exploiteren in audiovorm, waaronder bijvoorbeeld als luisterboek;
 2. het publiceren van het geheel of een gedeelte van het werk als feuilleton in een krant of een tijdschrift;
 3. het bewerken van het werk voor radio, televisie, film, andere audiovisuele producties, voor reproductie en/of publicatie in elektronische vorm en voor toneel;
 4. het verlenen van toestemming aan een andere uitgever voor een afzonderlijke licentie -uitgave, zonder dat hierdoor aan de andere uitgever het recht wordt verleend op zijn beurt met derden over het werk te onderhandelen en te contracteren.
 
Artikel 2 Vrijwaring
 

 1. Auteur verklaart hierbij en staat er jegens Schrijverspunt voor in dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om de in deze overeenkomst genoemde bevoegdheden met betrekking tot het werk te verlenen, dat hij ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van auteursrecht heeft gedaan en dat derden op het werk geen rechten in de zin van auteurswet 1912 kunnen doen gelden.
 2. Indien er sprake is van meerdere auteurs of andere auteursrechthebbende(n) heeft de auteur toestemming nodig van iedere auteur of andere auteursrechthebbende om namens hem/haar de overeenkomst aan te gaan. Middels ondertekening van deze overeenkomst staat de auteur in voor het bestaan van deze toestemming en het bestaan van een volledige volmacht daartoe en vrijwaart Schrijverspunt ter zake van vorderingen ter zake van het niet bestaan van toestemming en/of het niet bestaan van volledige volmacht. Indien en voor zover dit niet het geval is, is auteur jegens Schrijverspunt schadeplichtig voor de schade die de afwezigheid van toestemming en/of volmacht tot gevolg heeft voor Schrijverspunt.
 3. Auteur fungeert als aanspreekpunt voor Schrijverspunt indien er sprake is van meerdere auteurs of andere auteursrechthebbend(n) en staat ervoor in dat hij/zij bevoegd en gemachtigd is om ook namens de andere auteurs of auteursrechthebbende(n) afspraken te maken ten aanzien van de (nadere) uitvoering van de overeenkomst. Auteur vrijwaart Schrijverspunt ter zake van vorderingen, ter zake van het niet bestaan van voornoemde bevoegdheid en/of niet bestaan van volmacht van andere auteurs of auteursrechthebbende(n).
 4. Mochten door auteur aan derden rechten zijn verleend, dan dienen deze uitdrukkelijk in een aan deze overeenkomst gehechte en door auteur en Schrijverspunt ondertekende bijlage te zijn vermeld. Middels het ondertekenen van de overeenkomst verklaren ondergetekenden dat hij/zij alle hem/haar bekende informatie heeft verstrekt die op welke manier dan ook relevant geacht kon worden voor de beoordeling door ondergetekenden met betrekking tot het aangaan van deze overeenkomst. Deze vrijwaring geldt onverminderd het recht van Schrijverspunt op schadevergoeding, indien op grond van een inbreuk op het auteursrecht het werk niet of niet langer kan verschijnen en Schrijverspunt dientengevolge schade zou lijden.
 5. Schrijverspunt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitgaven die de auteur aanbiedt. De auteur blijft te allen tijde zelf volledig juridisch aansprakelijk voor zowel de inhoud, auteursrechten als de tenaamstelling van de aangeboden titel(s).
 6. Auteur verklaart, door ondertekening van deze overeenkomst:
 • dat het manuscript nooit eerder is gepubliceerd;
 • dat hij/zij de enige en exclusieve eigenaar is van het manuscript en dat hij/zij volledig en exclusief bevoegd is om deze overeenkomst aan te gaan en uit te voeren;
 • dat op de foto’s geportretteerde mensen, indien dit wettelijk of anderszins is vereist, toestemming hebben verleend voor publicatie van hun portretten in het manuscript;
 • dat de inhoud en/of de strekking van het manuscript in gepubliceerde vorm geen onderdelen bevat die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling, dan wel smadelijk zijn, lasterlijk, aanzetten tot haat en/of discriminatie jegens enig persoon of groepering en/of in strijd zijn met goede zeden en/of de openbare orde.
 • rechthebbende te zijn op de volledige publicatierechten voor de in deze overeenkomst genoemde titel(s). Auteur garandeert Schrijverspunt over het intellectuele eigendom te beschikken van alle door hem/haar geleverde materiaal, zoals teksten, manuscripten, foto’s tekeningen of andere illustraties. Auteur vrijwaart Schrijverspunt voor alle schade die Schrijverspunt lijdt, inclusief de schade die door derden wordt geclaimd door het publiceren en verveelvoudigen of anderszins aanbieden van het door auteur aangeboden werk en/of materiaal.
 1. Schrijverspunt kan niet verantwoordelijk, noch schadeplichtig worden gesteld voor drukverschillen door de Printing on demand service van het CB. Dit geldt tevens voor elk andere schade welke buiten toedoen van Schrijverspunt mogelijkerwijs ontstaat.

Artikel 3 Inlevering manuscript

 1. Auteur verbindt zich om het volledige drukklare en definitieve manuscript en ander noodzakelijke bronmateriaal, conform de aanleveringsinstructies  zoals aangegeven op de website, uiterlijk drie maanden na ondertekening van deze overeenkomst in handen van Schrijverspunt te stellen.
 2. Auteur levert het definitieve manuscript en eventuele illustraties/foto’s en andere bronbestanden digitaal aan.
 3. Indien Schrijverspunt het definitieve manuscript niet accepteert omdat de kwaliteit van de inhoud niet aan redelijke verwachtingen voldoet, kan Schrijverspunt besluiten om niet tot uitgave over te gaan.
 4. Auteur is verplicht om ten minste één bijgewerkt duplicaat van zijn definitieve manuscript, dan wel een kopie hiervan in elektronische vorm, te bewaren en dit op eerste verzoek kosteloos aan Schrijverspunt ter beschikking te stellen indien het origineel verloren is gegaan of in het ongerede is geraakt.
 5. Bij niet tijdige inlevering van het volledige definitieve manuscript is Schrijverspunt gerechtigd om de overeenkomst ontbonden te verklaren indien auteur, na schriftelijk te zijn aangemaand, waarbij hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, in gebreke blijft. In geval van verzuim van auteur kan hij door Schrijverspunt worden verplicht tot het vergoeden van de schade, bestaande uit tot het tijdstip van ontbinding van de overeenkomst voor de onderhavige uitgave gemaakte daadwerkelijke kosten.
 6. Auteur verbindt zich, zo nodig, de proeven van zijn werk te corrigeren en deze gecorrigeerde proeven binnen een redelijke, tijdig overeen te komen termijn aan Schrijverspunt te retourneren.
 7. Tot de aanlevering van het definitieve manuscript heeft auteur het recht om aanpassingen en correcties door te voeren. Indien auteur daarna nog aanpassingen en correcties wenst aan te brengen, kan Schrijverspunt de kosten van deze extracorrectie boven de gangbare kosten verhalen op auteur, mits Schrijverspunt voorafgaande aan de doorvoering van de extracorrectie auteur op de hoogte stelt van de daaraan verbonden geschatte kosten.
 8. Het door Schrijverspunt ontwikkelde ePub-formaat, alsmede de cover van de in het supplement genoemde titel is eigendom van Schrijverspunt.
Artikel 4 Termijn uitgave

 1. Schrijverspunt verbindt zich om het werk voor zijn rekening en risico uit te geven binnen een termijn van twaalf maanden na inlevering van het definitieve en drukklare manuscript.
 2. Schrijverspunt heeft het recht om de in het vorige lid genoemde termijn eenmaal met maximaal twaalf maanden te verlengen. Hij geeft auteur hiervan schriftelijk bericht onder opgave van de bijzondere redenen die deze verlenging noodzakelijk maken.
Artikel 5 Verkoopprijs

 1. Schrijverspunt bepaalt ,met inachtneming van de Wet op de Vaste Boekenprijs, de verkoop(advies)prijs. Deze informatie is vanaf de dag van verschijning van elke uitgave voor auteur beschikbaar. Op verzoek van auteur zal Schrijverspunt deze informatie ook schriftelijk aan auteur bevestigen. In ieder geval zal Schrijverspunt auteur bij de afrekening als bedoeld in artikel 11 deze informatie verschaffen.
 2. Schrijverspunt zal een naar redelijkheid vast te stellen aantal exemplaren beschikbaar stellen welke niet voor de verkoop bestemd zijn. Over deze exemplaren wordt geen honorarium uitgekeerd.
Artikel 6 Exploitatie

 1. De eindverantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid over de wijze van exploitatie en over de definitieve vormgeving van een uitgave berusten bij Schrijverspunt. Schrijverspunt zal met auteur zoveel mogelijk overleg plegen over de vormgeving van een uitgave en is verplicht om een uitgave naar behoren te verzorgen en de exploitatie van het werk te bevorderen.
 2. Wanneer voor promotionele doeleinden een gedeelte van het werk op internet of anderszins in elektronische vorm door Schrijverspunt of door auteur wordt gepubliceerd, zal dat gedeelte nooit meer dan 2500 woorden van het werk bedragen, of in geval van poëzie nooit meer dan 100 regels, tenzij anders is overeengekomen. Partijen zullen daarbij in overleg het gedeelte en de vormgeving daarvan bepalen.
 3. Schrijverspunt verplicht zich om de naam van auteur of het door deze gewenste pseudoniem in iedere uitgave van het werk duidelijk zichtbaar te vermelden, bijvoorbeeld op titelpagina, band en/of omslag van het werk en in alle advertenties en andere reclame ten behoeve van het werk.
 4. Naam, portret en persoonsgegevens van auteur mogen door Schrijverspunt niet anders worden aangewend dan ten behoeve van promotionele doeleinden voor het werk of het fonds van Schrijverspunt. Voor elk ander gebruik is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van auteur vereist, die daaraan nadere voorwaarden kan verbinden.
 5. Schrijverspunt is verplicht om in elk exemplaar van het werk het jaartal van de uitgave, herdruk of heruitgave te vermelden, alsmede het teken © aan te brengen, met vermelding van het jaar van eerste uitgave.
Artikel 7 Auteursexemplaren

 1. Auteur ontvangt bij het verschijnen van het werk in boekvorm 1 exemplaar gratis. Bij een, mogelijke, uitgave in elektronische vorm worden hierover nadere afspraken gemaakt.
 2. Wanneer auteur minimaal vijf exemplaren ineens van een in de overeenkomst genoemde titel inkoopt, met het oogmerk deze door te verkopen, heeft hij/zij bij genoemde inkoop recht op een handelskorting. Deze korting wordt geheven over de door Schrijverspunt vastgestelde verkoopprijs.
 3. De geldende korting bedraagt vijfentwintig procent van de in artikel 5 vastgestelde prijs, exclusief BTW. Indien de auteur ineens meer dan vijftig exemplaren inkoopt bedraagt de korting dertig procent en bij inkoop ineens van meer dan honderd exemplaren bedraagt de korting vijfendertig procent. Genoemde kortingen worden per bestelling afzonderlijk berekend.
 4. Exemplaren tbv boekpresentatie, recensie, relatiegeschenk en dergelijke zijn voor rekening van auteur en worden in rekening gebracht als zijnde auteursexemplaren, tenzij anders overeengekomen met Schrijverspunt danwel anders aangegeven op de website van Schrijverspunt.
Artikel 8 Overgang rechten bij overlijden

 1. De rechten en plichten van auteur gaan, voor zover deze geen persoonlijke werkzaamheid betreffen, na zijn dood over op zijn erfgenamen of andere rechtverkrijgenden.
 2. Zijn er meerdere gerechtigden, dan dienen deze één persoon aan te wijzen die hen vertegenwoordigt in alles wat deze overeenkomst aangaat. Zolang zodanige aanwijzing niet heeft plaatsgehad, wordt een eventuele betalingsplicht van Schrijverspunt opgeschort. Betaling door Schrijverspunt aan zodanige vertegenwoordiger bevrijdt hem tegenover alle gerechtigden.
Artikel 9 Overdracht contract

 1. Schrijverspunt is bevoegd haar exploitatierechten met betrekking tot de in de overeenkomst genoemde titel(s) aan een derde over te dragen, mits deze derde bereid is door Schrijverspunt aangegane verplichtingen jegens de auteur na te komen.
 2. Beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan voordien rechtsgeldig door Schrijverspunt aan derden verleende rechten.
Artikel 10 Royalty

 1. De auteur heeft recht op royalty’s bij verkoop door Schrijverspunt van het in artikel 1 genoemde manuscript. Schrijverspunt zal auteur op grond van het aantal verkochte exemplaren een vergoeding betalen waarbij auteur een percentage ontvangt van de netto prijs van de verkochte exemplaren. Onder netto prijs dient in deze te worden verstaan de verkoopprijs (niet zijnde de intekenprijs) minus kortingen en BTW.
 2. Van 1-1000 verkochte uitgaven ontvangt auteur een vergoeding van 10 % van de netto prijs. Bij een mogelijke uitgifte van een e-boek is dat 15% van de netto prijs.
 3. Bij meer dan 1001 verkochte uitgaven ontvangt auteur, over het aantal boven de 1000, een vergoeding van 15% van de netto prijs. Bij een e-boek is dat dan 18% van de nettoprijs.
 4. Indien Schrijverspunt gebruikslicenties verleent of (exemplaren van) het werk verhuurt, worden de in lid 1 genoemde percentages berekend over de licentievergoeding, vrij van BTW. Uitbetaling zal slechts plaatsvinden bij een vergoeding van minimaal € 2.50 (per kwartaal).
 5. Voor exemplaren die aan een boekenclub worden geleverd, ontvangt auteur een royalty van 10% ; deze royalty wordt berekend op basis van de door de boekenclub vastgestelde ledenprijs.
 6. Geen royalty’s worden uitgekeerd over de aan auteur verkochte exemplaren. Voorts heeft auteur geen recht op enige vergoeding voor (recensie-) exemplaren die om niet aan derden zijn verstrekt met het doel de uitgave onder de aandacht van het publiek te brengen en/of de verkoop te bevorderen. De auteur heeft tevens geen recht op royalty’s of andere vergoedingen voor exemplaren van uitgaven die zijn vernietigd of beschadigd of die tijdens het transport en/of op enige andere wijze verloren of beschadigd zijn geraakt.
 7. Bij oninbaarheid, om welke reden dan ook, van facturen van verkochte exemplaren zal geen betaling van de royalty plaatsvinden.
Artikel 11 Afrekening

 1. In het eerste kwartaal van en nieuw jaar zal Schrijverspunt over de voorafgaande periode, auteur een afrekening zenden, waarop ten minste voorkomen:
  1. het aantal in het desbetreffende jaar verkochte exemplaren met vermelding van de particuliere verkoopprijs en eventueel het aantal opgeruimde exemplaren en het aantal verkochte e-boeken, in zoverre van toepassing en de daarbij behorende opbrengst.
  2. het bedrag van de aan auteur verschuldigde royalty;
  3. de ingevolge artikel 1 aan auteur toekomende andere baten uit exploitatie door Schrijverspunt of door derden (‘nevenrechten’);
 2. Het bedrag dat Schrijverspunt blijkens de afrekening aan auteur verschuldigd is, is opeisbaar vanaf 60 dagen na dagtekening.
 3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde kan auteur verlangen dat Schrijverspunt binnen een maand aan hem uitkeert zijn aandeel in de bedragen, welke Schrijverspunt ter zake van de exploitatie door derden (‘nevenrechten’) of wegens opruiming heeft ontvangen, mits dit aandeel ten minste tweehonderdenvijftig euro bedraagt.
 4. De afrekening vindt plaats onder voorbehoud van retour ontvangen exemplaren.
 5. Indien en voor zover de auteur twijfels zou hebben met betrekking tot de juistheid van de door Schrijverspunt gedane opgaven van verkochte uitgaven, heeft hij/zij het recht een nadere onderbouwing te verlangen, zodat de auteur de verschuldigdheid kan controleren. De in dat kader gemaakte kosten voor Schrijverspunt zijn voor rekening van auteur.
Artikel 12 Bevordering verkoop

 1. Auteur zal actief een bijdrage leveren aan de bevordering van de verkoop van de in de overeenkomst genoemde titel(s), door o.a. zijn/haar uitgave onder de aandacht te brengen van onder meer redacties, bij het onderwerp van het manuscript betrokken groeperingen en boekhandelaren, en door zich beschikbaar te stellen voor interviews en andere vormen van “public exposure”.
 2. Schrijverspunt biedt de in de overeenkomst genoemde titel(s) te koop aan via een of meer van de eigen websites, alsmede de bij het CB aangesloten (internet) boekwinkels, teneinde het ertoe te leiden dat de uitgave bij verkopende partijen te bestellen is door particulieren, boekhandelaren en bedrijven.
 3. Auteur en Schrijverspunt verklaren dat zij de aan hen in dit artikel toebedeelde taken naar hun beste vermogen en met een maximale inzet zullen uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat van de in artikel 1 genoemde uitgave zoveel mogelijk exemplaren worden verkocht.
Artikel 13  Beëindiging / overleg over voortzetting

 1. De overeenkomst kan voor een, in deze overeenkomst bij artikel 17 genoemde, titel na 12 maanden door ieder der partijen met een opzegtermijn van een (1) maand, geldend vanaf de laatste dag van de maand, worden beëindigd. Beëindiging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk aan de wederpartij.
 2. Auteur heeft het recht om deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen indien na het verstrijken van de verlengde uitgavetermijn als bedoeld in artikel 4 lid 2 het werk niet is verschenen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding en:indien het werk langer dan een jaar niet voor het publiek beschikbaar is en Schrijverspunt niet op korte termijn na een daartoe strekkend verzoek van auteur een schriftelijke toezegging heeft gedaan dat het werk binnen redelijke termijn weer beschikbaar komt, dan wel deze toezegging niet nakomt, onverminderd zijn recht op schadevergoeding in geval van niet nakoming door Schrijverspunt;
 3. Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van deze overeenkomst geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en kan alleen plaatsvinden door rechterlijke tussenkomst, doch niet dan nadat aan de wederpartij een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden weggenomen voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.
 4. Indien Schrijverspunt in staat van faillissement wordt verklaard of indien zijn bedrijf in liquidatie treedt, heeft auteur het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan Schrijverspunt.
 5. Indien Schrijverspunt surseance van betaling aanvraagt, heeft auteur het recht om de overeenkomst met inachtneming van een redelijke termijn te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan Schrijverspunt, tenzij dit jegens Schrijverspunt kennelijk onredelijk is in verband met een voorgenomen voortzetting van het bedrijf. Indien sprake is van kennelijke onredelijkheid, behoudt auteur het recht om de overeenkomst te beëindigen, indien hem onvoldoende zekerheid wordt geboden voor de nakoming van financiële verplichtingen van Schrijverspunt die ontstaan vanaf het tijdstip van surseance.
 6. Ondanks de beëindiging van deze overeenkomst is Schrijverspunt gerechtigd om de verkoop van exemplaren van het werk die nog in voorraad zijn, voort te zetten en kan Schrijverspunt hierbij zo nodig gebruik maken van de hem in artikel 15 verleende bevoegdheden.
 7. Na beëindiging van deze overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft auteur het recht om de nog bij Schrijverspunt aanwezige onverkochte exemplaren over te nemen tegen betaling van vijfenveertig procent van de verkoopprijs. Over deze exemplaren is Schrijverspunt geen royalty verschuldigd.
 8. Schrijverspunt is bereid om na beëindiging van deze overeenkomst op verzoek van auteur het actuele digitale bestand van het werk, indien beschikbaar, tegen een redelijke vergoeding ter beschikking te stellen, een en ander onverminderd eventuele aanspraken van derden op de inhoud of vorm van het werk.
 9. Het staat auteur vrij om voor nieuw werk een overeenkomst aan te gaan met een derde. Op verzoek van auteur is Schrijverspunt bereid met auteur of met deze derde in overleg te treden over de mogelijkheid tot en de voorwaarden voor een eventuele beëindiging van deze overeenkomst ondanks het feit dat zich geen van de in dit artikel genoemde beëindiginggronden heeft voorgedaan. Schrijverspunt blijft echter gerechtigd om auteur aan deze overeenkomst te houden.
Artikel 14 Verlaging / opheffing van de prijs

 1. Wanneer na verloop van twee jaar na verschijnen van enige druk blijkt dat het restant van de oplage bij Schrijverspunt naar diens oordeel tegen de vastgestelde prijs onverkoopbaar is, is Schrijverspunt bevoegd om de prijs van het werk te verlagen. Auteur ontvangt dan het percentage van de royalty als bedoeld in artikel 10, berekend over de verlaagde prijs.
 2. In het geval als in het vorige lid bedoeld, is Schrijverspunt tevens bevoegd om de prijs van het werk op te heffen en het restant van de oplage in de vorm van een partij ineens aan een opkoper of in de vorm van oud papier of anderszins van de hand te doen. Auteur ontvangt dan het percentage van de aanvangsroyalty over het bedrag vrij van BTW dat door Schrijverspunt wordt ontvangen, tenzij deze opbrengst beneden de kostprijs is gebleven.
 3. In de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen is Schrijverspunt verplicht om auteur van zijn voornemen op de hoogte te brengen en hem gedurende een termijn van vier weken in de gelegenheid te stellen in het geval van lid 1 een door auteur te bepalen aantal exemplaren van het werk tegen de verlaagde prijs te kopen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 of, in het geval van lid 2, het restant van de voorraad over te nemen tegen de prijs die een opkoper bereid is daarvoor te betalen.
Artikel 15 Ontbinding / rechtsverhouding na beëindiging
 1. Behoudens artikel 3 lid 6, alsmede in geval van wederzijds goedvinden, kan de overeenkomst slechts ontbonden worden door rechterlijke tussenkomst.
 2. In alle gevallen waarin deze overeenkomst eindigt, blijft zij de rechtsverhouding tussen partijen beheersen in geval van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van het geheel of een gedeelte van het werk door derden waarbij gebruik is c.q. wordt gemaakt van de door Schrijverspunt in het verkeer gebrachte uitgave. Bovendien blijft deze overeenkomst deze rechtsverhouding beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
Artikel 16 Gegevens auteur / Adreswijziging

Auteur verplicht zich om van wijziging in actuele gegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Schrijverspunt. In geval Schrijverspunt zich schriftelijk tot auteur heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat auteur hem schriftelijk heeft medegedeeld.
Ongeldige invoer